ECOLOTECH IN PRESS

We keep moving forward to bring people in to the change.

Article by the CEO published in Business Today. January 2020

received_2582806658413795.jpeg

CEO ให้สัมภาษณ์ รายการคลื่นความคิด Radio FM 96.5

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

76962865_10157807371683966_2734595953557

How we should develop Bangkok?

AHEAD Asia

Article by the CEO published in Business Today. January 2020

00-cover-1 (1).jpg

Interview with the CEO for Thai Innovator Fan Page.

22489731_10155853663218966_6073091677053

Interview with the CEO for Thai Innovator Fan Page.

2472017-09-356_00-001.jpg

Interview with the CEO for Thai Innovator Fan Page.

Radio interview HEALTH RADIO

ความเห็นในการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น

4 July  2015 

Magazine interview

SMART SME MAGAZINE

June edition  2015 

Television live interview

SMART SME CHANNEL

10 March 2015 

เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เหล่าผู้นำระดับประเทศต่างให้การสนับสนุน

ดร.สุเมธ ตัณติเวชกุล

เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนาประธานมูลนิธิ 3R

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

MAI

ศ.นสพ.ดร. 

อรรณพ คุณาวงศ์กฤต

รองคณบดี

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณมีชัย วีระไวทยะ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนมีชัยพัฒนา

21 สิงหาคม 2558  : EcoloTech เข้าพบท่าน ว.วชิรเมธี 

ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO ของ EcoloTech เข้าพบพระอาจารย์ ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เพื่ออธิบายระบบน้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งได้ศึกษาโครงการจัดการขยะภายในศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันเพื่อนำเสนอโครงการลดการใช้ขวดพลาสติกในบริเวณศูนย์ และสร้างโครงการต้นแบบเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ศาสนสถานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ

18 สิงหาคม 2558  : EcoloTech ให้สัมภาษณ์วิทยุจุฬาฯ 101.5 FM 

ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO ของ EcoloTech ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ออกอากาศวิทยุจุฬาสำหรับช่วงรายการเคล็ดลับผู้บริหาร ในหัวข้อ innovative whisdom เพื่อออกอากาศในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 คลื่นวิทยุ 101.5 FM เวลา 8:30 น. 

17 สิงหาคม 2558  : EcoloTech เข้าพบมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ( 3R ) 

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญจาก คุณวีระ อัครพุทธิพรประธานมูลนิธิ และคุณยุทธพงศ์ วัฒนลาภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ให้เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนงานการลดขยะขวดพลาสติกในประเทศไทยและการนำเครื่อง air water มาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

10 สิงหาคม 2558  : EcoloTech เข้าพบมูลนิธิชัยพัฒนา

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับโอกาศจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เข้าพบ ณ ตึกสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อแนะนำบริษัทพร้อมร่วมหารือการแก้ปัญหาภัยแล้งของชาติ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้แก่โครงการน้ำดื่มเพื่อคนยากจนในชนบท และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่บริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ

14 กรกฎาคม 2558  : EcoloTech เข้าพบบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญให้เข้าประชุมเป็นวาระพิเศษเพื่อนำเสนอระบบผลิตน้ำจากอากาศ และแผนการรับมือกับภัยแล้งในอนาคตให้กับ คุณ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร CP คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ รองประธาน Corporate Asset CPALL และคุณสมยศ MD International Business เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบการผลิตน้ำดื่มที่ยั่งยืนและสะอาดที่สุดในโลก..

17 กรกฎาคม 2558  : EcoloTech ร่วมพิธีอาเศียรวาทถวายพระพร

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัทอีโคโลเทคและประธานฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สมาคมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ( TASME ) พร้อมนายกและผู้บริหารสมาคมได้เข้าร่วมกล่าวถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพิธีอาเศียรวาท สถานีโทรทัศน์ช่อง 11

18 กรกฎาคม 2558  : EcoloTech เข้าพบโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญให้เข้าประชุมเป็นวาระพิเศษกับ รศ.นพ.จิตตินัดด์ ทะวานนท์ ผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์  และคณะผู้บริหาร เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดภายในโรงพยาบาลและลดมลภาวะจากการใช้ขวดพลาสติก เพื่อดำเนินการในโครงการโรงพยาบาลสีเขียวในอนาคต

29 มิถุนายน 2558  : EcoloTech ทำโครงการทดลองน้ำดื่มอนาคตกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

EcolTech ได้รับโอกาศจาก ศ. ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทำโครงการน้ำดื่มทดลองให้กับนักศึกษาบริหารธุรกิจชั้นปริญญาโท เพื่อพิจารณาส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ไม่สร้างขยะเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ของแนวคิดเศรษฐศาสตร์สีเขียว

 

 

24 มิถุนายน 2558  : ประธานบริษัทให้สัมภาษณ์ความเห็นเกี่ยวกับการต่อต้านคอรัปชั่น

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการปลูกจิตสำนึกเป็นพลเมืองดีต่อต้านการคอรัปชั่น ทางด้านการปรับปรุงที่ภาคการศึกษา 

20 เมษายน 2558  : ประธานบริษัทให้สัมภาษณ์นิตยสารชี้ช่องรวย

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร SME ชี้ช่องรวย ในคอลัมภ์นักธุรกิจแนวคิดใหม่เพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมฉบับเดือนกรกฏาคม 2558

10 มีนาคม 2558  : ประธานบริษัทให้สัมภาษณ์รายการสดตอบโจทย์ SME

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์ SME ที่ช่อง Smart SME Channel ในธุรกิจน้ำจากอากาศธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 1 

ตอนที่ 3 

ตอนที่ 2 

25 เมษายน 2557  : EcoloTech ต้อนรับลูกค้าใหม่จากอินเดีย

Varun Company Limited บริษัทคู่ค้าของ EcoloTech จากเมือง Agra ประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมบริษัทและวางแผนงานการทำตลาดภายในประเทศอินเดีย

 

 

Join us in the change

Collaboration is the key to bring about big change. We are open to your ideas and initiatives. We can provide you our expertise in social issues, business strategy, financial plan and suitable technology to achieve the environmental objectives. 

 

Write us : bobbyralphe@yahoo.co.uk 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

ECOLOTECH

The Earth-Saving Technology Company

MENU