ECOLOTECH

Social Innovation Enterprise

Handshake
Business People
Growth
Stock Market Chart
Skyscapers Downtown

Turning Global Crisis into Opportunity

The 21st-century generation is currently confronting with countless major crisis while only a handful of companies care enough to alleviate and solve those problems.

Ecolotech was founded with a mission to resolve global crisis, reduce environmental degradation and become a worthwhile and sustainable investment. We aim to ensure a healthy environment for human well-being and equal resource distribution.

Join Ecolotech and contribute to building a brighter future and a better world for the next generation. You can rest assure that all life on earth will be in good hands.

Your children will appreciate what you have done for them today.

คุณจะได้อะไรจากการลงทุนในบริษัทเล็กๆที่มีความสามารถกว้างไกล

      

ร่วมเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่ลูกค้าคือประชากรทั้งโลก
 

เพราะการสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนบนโลกคือ passion ของพวกเรา

 

คำถามแรกของทุกเช้าในบริษัทคือ ปัญหาที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน  เราจะสามารถแก้ไขได้ด้วยนวัตกรรมอะไร เป็นคำถามที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของเราที่จะนำไปต่อยอดความคิดและค้นคว้าให้สามารถสร้างออกมาแก้ปัญหาได้จริง

 

EcoloTech ติดตามนักออกแบบและนักวิจัยผลงานเพื่อสิ่งแวดล้อมดังๆของโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  เราส่งเสริมและหาทุนให้กับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับโลกได้ และทำให้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้กลายเป็นสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันและทุกคนเป็นเจ้าของได้

 

EcoloTech วางแผนที่จะใช้งบพัฒนา 10% ของกำไรบริษัทในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เพื่อให้เราได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทางปัญญาของนวัตกรรมสีเขียวให้ได้มากที่สุด

 

เราต้องการสร้างประเทศไทยให้เป็น Green Smart Nation ที่แรกในโลก

 

 

เป็นเจ้าของธุรกิจสีเขียวที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

 

ที่ EcoloTech เราไม่เพียงแต่สร้างนวัตกรรมเท่านั้น เรายังสร้างธุรกิจที่ส่งเสริมนวัตกรรมของเราให้ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างง่ายดายด้วย

 

นวัตกรรมที่ดีเยี่ยมยอดเพียงใดก็เปล่าประโยชน์ถ้าผู้บริโภคไม่รู้ว่าจะนำไปใช้อย่างไรหรือมีการส่งเสริมทางธุรกิจให้เกิดการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

 

EcoloTech มีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมและสร้างตลาดขึ้นในคราวเดียวกัน เครื่องผลิตน้ำจากอากาศของเราเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ เพราะเรากำลังปฏิวัติระบบน้ำดื่มของคนทั้งโลกขณะเดียวกันเราสามารถสร้างวิธีการที่สามารถทดแทนการใช้พลาสติก ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆที่สร้างความสนใจให้แก่ตลาดและปฏิวัติแนวธุรกิจเดิมๆที่สร้างปัญหาอย่างมากมาย สามารถลดต้นทุนรายจ่ายได้ มีกำไรมากขึ้น และมีอนาคตธุรกิจที่ยั่งยืน

 

การลงทุนใน EcoloTech จึงสามารถได้รับผลตอบแทนจากหลายด้านขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่ไม่แน่นอนในตลาดหุ้น ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเกี่ยวเนื่องกันไปจนเป็นสงครามการค้าระหว่างประเทศ

ร่วมลงทุนในบริษัทที่มีวิสัยทัศน์และสร้างตลาดที่ใหญ่ระดับโลก

 

การที่ธุรกิจหนึ่งจะอยู่รอดในปัจจุบันนั้น จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชากรส่วนใหญ่ได้ ยิ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีจำนวนมากกว่า 3,000 ล้านคน ธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้นาน

 

EcoloTech คือบริษัทที่ติดตามข่าวสารของความต้องการในตลาดโลกอย่างตลอดเวลา และนำมาประเมิณเพื่อที่จะสามารถวางแผนธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลุกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เร็ว

 

พนักงานและพันธมิตรของบริษัทมีส่วนสำคัญในการร่วมกันผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆโดยเราเข้าร่วมเป็นภาคีกับมูลนิธิต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและเตรียมคำตอบให้กับทุกปัญหา

 

วัฒนธรรมองค์กรของเราจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างขณะเดียวกันสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในองค์กรที่คิดดี ทำดี และมีธรรมมาภิบาล เพื่อต่อสู้กับธุรกิจอื่นๆที่ยังคงสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา 

 

 

วิสัยทัศน์ คือ ทิศทางที่เราจะไป

 

“ เป้าหมายของบริษัท คือการตั้งโจทย์ของแต่ละปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการการใช้งานของแต่ละคน และมีประสิทธิภาพดีที่สุด ”

 

 

 

พัฒนาระบบการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

คือการสร้างกระบวนการทำงานและระบบที่ใช้ทรัพยากรพลังงานที่น้อยที่สุด และผลิตมลภาวะที่เป็นศูนย์ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างเครื่อง Air Water ที่สามารถผลิตน้ำได้โดยใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ และมีกระบวนการผลิตที่ส่งผลเสียกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหลือการใช้พลังงาน = 0

 

คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานในการทำงานที่น้อยที่สุด หรือใช้กับพลังงานทดแทนได้  เป้าหมายของบริษัทคือการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่ทุรกันดารทั่วโลก  สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นั้นๆโดยไม่ต้องยุ่งยากกับนวัตกรรมที่มีการทำงานซับซ้อน  บริษัทมีเป้าหมายจะผลิตเครื่อง Atmospheric Water Generator ที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนให้ได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า

พัฒนาธุรกิจใหม่ สร้าง Sustainable Innovation

 

คือการมองการแก้ปัญหาของปัจจุบันเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่และเทคโนโลยี่ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันได้ดีกว่า ขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วย

 

เรามีนโยบายในการแบ่งงบประมาณ 10% เพื่อสนับสนุนแผนก Research & Development สำหรับการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นใยธรรมชาติที่จะมาทดแทนการใช้เม็ดพลาสติก ( Bio degradable ) ด้วยวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายและมีต้นทุนถูก สินค้าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม  พร้อมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริโภคให้ดีขึ้น

พัฒนาสินค้าใหม่ สร้าง Market-Creating Innovation

 

คือสร้างสินค้าที่มีราคาสูง ที่เฉพาะผู้มีรายได้สูงเท่านั้นที่เข้าถึงให้กลายมาเป็นสินค้าที่มีราคาถูกกว่าเพื่อให้ผู้บริโภครายได้ต่ำสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชากรของประเทศ ขณะที่ทำให้มีความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่น้อยลง ตัวอย่างโครงการที่อยู่ในแผนงานของบริษัทเช่น

 

1/ พัฒนาเครื่อง Air Water ให้มีต้นทุนที่ถูกลง ผู้บริโภคทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้

2/ พัฒนา Fiber พิเศษที่สามารถมาทดแทนการใช้พลาสติกและกล่องโฟมได้ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีราคาถูกกว่า

วิธีการลงทุนในบริษัทของเรา

 

การลงทุนใน EcoloTech มีหลายวิธีและโครงการที่ให้นักลงทุนเลือกสรรได้ตามความต้องการของแต่ละคน

 

 

 

ลงทุนในการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ

 

EcoloTech อยู่ในขั้นดำเนินการออกแบบนวัตกรรมหลายๆอย่างมากมาย ซึ่งต้องอาศัยเงินทุนในการพัฒนา  สร้างเครื่องต้นแบบ และค่าใช้จ่ายในการวิจัยทดลอง

 

ผู้ลงทุนสามารถร่วมลงทุนในงานวิจัยของบริษัทได้ โดยจะได้เมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ของบริษัท และได้รับค่าตอบแทนจากกำไรการขายสิ่งประดิษฐ์ส่วนหนึ่ง และการหารายได้จากสิทธิบัตรของเรา

ลงทุนในโครงการของบริษัท

 

EcoloTech มีโครงการที่กำลังวางแผนงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย  ซึ่งบริษัทต้องการเงินทุนที่จะสามารถผลักดันโครงการของบริษัทให้ประสพความสำเร็จ

 

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนร่วมกับเราในโครงการต้นแบบของเราและได้รับผลตอบแทนส่วนหนึ่งจากรายได้ที่เกิดจากการทำโครงการ

ลงทุนในหุ้นของบริษัท

 

EcoloTech มีโครงการที่จะเปิดให้ผู้ที่มีความสามารถและมีแนวคิดที่ตรงกับวัฒนธรรมองค์กรของเราเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 

 

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัททุกไตรมาศและสามารถที่จะร่วมลงทุนในส่วนอื่นๆของบริษัทได้

 

 

Investors information, please contact at

e-mail: bobbyralphe@yahoo.co.uk  

Tel : 08 7536 4146

fanpage https://www.facebook.com/ecolotech.co.th