AIR MOISTURE EXTRACTION SYSTEM®

เราเปลี่ยนอากาศให้เป็นน้ำบริสุทธิ์ได้อย่างไร....

1   ไอน้ำที่อยู่ในอากาศถูกดึงเข้ามาภายในตัวเครื่องโดยใช้ระบบ

    พัดลมภายในตัวเครื่องผ่านแผงกรองฝุ่นและเชื้อโรค (Electrostatics

    มีความละเอียดมากกว่าที่ใช้ในแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง)   

    เข้าสู่สภาวะห้องเย็นเป็นขั้นแรก จากน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเท่าอากาศ   

    มากระทบกับความเย็นที่จุดน้ำค้าง( Diewpoint )  

    ก่อให้เกิดกระบวนการควบแน่นแล้วกลั่นตัวออกมาเป็นปรากฏการณ์ฝนตก

    ภายในห้องเย็น

 

2.  น้ำที่ได้จากการกลั่นตัวในห้องเย็นไหลผ่านตะแกรงกรองชั้น

    แรกจากไส้กรอง Zeolite เพื่อทำการดับกลิ่นต่างๆที่อาจติด

    กับน้ำ และกรองฝุ่นละอองออกอีกส่วน จากนั้นแสง UV ในถัง

    น้ำส่วนนี้จะทำงานเพื่อฆ่าและทำลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และ

    เชื้อโรคต่างๆได้ถึง 99.99%

 

3  หลังจากการฆ่าเชื้อขั้นแรกแล้ว หัวดูดน้ำที่ติดระบบแผ่นกรอง

    จะดูดน้ำเพื่อเข้าสู่ระบบการกรองอีก 4 ตัวซึ่งไส้กรองแต่ละตัว

    จะมีหน้าที่ต่างๆกัน เช่น

 

     •     ไส้กรอง Pre-carbon filter : เพื่อกรองเชื้อโรคต่างๆ

     สารโลหะหนัก สารคลอรีน ในขั้นแรก

     •     ไส้กรอง Post – carbon filter : เพื่อกรองเชื้อโรคต่างๆ    

     สารโลหะหนัก สารคลอรีน อีกหนึ่งครั้ง

     •     ไส้กรอง Reverse Osmosis : เป็นไส้กรองที่มีอนุภาคเล็ก

     ที่สุด 0.000001 ไมครอน กรองขั้นตอนสุดท้าย

     •     ไส้กรองเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและความเป็นด่างในน้ำ TCR     

     เพื่อปรับค่าของน้ำให้เป็นด่าง และเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็น  

     ให้แก่น้ำ

 

4   หลังจากผ่านระบบการกรองต่างๆแล้ว ปั๊มน้ำไฟฟ้าจะส่งน้ำขึ้น

     เก็บบนถังเก็บน้ำด้านบน ซึ่งจะมีหลอดไฟฆ่าเชื้อ UV ติดอยู่  

     เพื่อกำจัดเชื้อโรคต่างๆได้ถึง 99.99%

 

5   เมื่อมีการกดน้ำไปใช้ จะมีการฆ่าเชื้อขั้นสุดท้ายด้วยแสง    

     UV เป็นจุดที่ 3 ในช่วงที่น้ำถูกส่งผ่านท่อไปที่ก๊อกน้ำ ก่อน

     ผ่านไส้กรองตะกอนที่หัวก๊อกน้ำอีกครั้งก่อนปล่อยน้ำลงภาชนะที่นำมารองรับ