New innovation from Austria

Producing drinking water with organic quality

Wherever and whenever you want.

High-quality and contaminant-free water is human’s very first medication that can serve as an immune system booster. Thanks to the design collaboration with the German engineering team, the Atmospheric Water Generator can collect millions of water molecules in the air and rearrange the musing the Air Molecular Condenser. After being purified through 8 processes in Super Filters certified to German standardand, disinfected by concentrated Ultraviolet, the result is pure & crystal clear water, perfect for drinking, and ready within just 15 minutes. This delicious water from air is guaranteed to be chemical-free. It is accessible in all area and doesn’t require any water resources beforehand.

 

Atmospheric Water is certified by the U.S.A., Europe, and Japan standards to be the water of the future which is beneficial to your health and in line with the United Nations policy.

Atmospheric Water Generator can extract and produce water from the humidity in the air at any time. No rain or any other water resources is required.

Welcome to the new revolution of water technology

New innovation from Austria

Producing drinking water with organic quality

Wherever and whenever you want.

High-quality and contaminant-free water is human’s very first medication that can serve as an immune system booster. Thanks to the design collaboration with the German engineering team, the Atmospheric Water Generator can collect millions of water molecules in the air and rearrange the musing the Air Molecular Condenser. After being purified through 8 processes in Super Filters certified to German standardand, disinfected by concentrated Ultraviolet, the result is pure & crystal clear water, perfect for drinking, and ready within just 15 minutes. This delicious water from air is guaranteed to be chemical-free. It is accessible in all area and doesn’t require any water resources beforehand.

 

Atmospheric Water is certified by the U.S.A., Europe, and Japan standards to be the water of the future which is beneficial to your health and in line with the United Nations policy.

Atmospheric Water Generator can extract and produce water from the humidity in the air at any time. No rain or any other water resources is required.

Welcome to the new revolution of water technology

Welcome to the plastic planet

โลกสมัยใหม่ โลกแห่งขยะขวดและกากน้ำมัน

ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกเป็นตลาดที่มีปริมาณการบริโภคมากถึง 50,000 ล้านขวดต่อปี โดยมีมูลค่าในตลาดในประเทศไทยโดยรวมปีละ 37,000 ล้านบาท และมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอยู่ทุกปี

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

•  การผลิตน้ำขวดต้องใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย สำหรับการผลิตน้ำขวด 1 ลิตรเราต้องเสียน้ำบริสุทธิ์ไปถึง 3 ลิตรและใช้น้ำมัน ¼ ลิตร

 

•  ขวด PET เป็นขวดที่ย่อยสลายไม่ได้เองตามธรรมชาติเมื่อถูกนำไปฝังดิน  จะแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆและสามารถซึมเข้าสู่กระแสน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลได้ เมื่อสัตว์ต่างๆที่เป็นอาหารมนุษย์อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ก็สามารถรับสารพิษเหล่านี้เข้าไปในร่างกายด้วย

 

•  ร้อยละ 80 ของขวดพลาสติกที่ถูกใช้ตามเกาะต่างๆจะถูกนำไปทำลายโดยการเผา ฝังดิน หรือทิ้งลงทะเล ทำให้สัตว์น้ำในบริเวณนั้นมากัดกินและรับสารพิษเข้าตัวก่อนจะถูกนำมาเป็นอาหารมนุษย์

การแยกขยะ อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

ระบบการจัดแยกขยะเป็นสิ่งที่ดี แต่ในปัจจุบันจะทำอย่างไรจึงจะสามารถบริโภคได้โดยไม่สร้างขยะ ซึ่งในความเป็นจริง มีผู้บริโภคจำนวนไม่มากที่ยอมแยกขยะตามประเภท อีกทั้งโครงการที่อยู่อาศัยเพียงไม่กี่โครงการที่มีถังแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม

 

หลายๆแนวคิดได้มีการพยายามนำขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไป แต่ก็เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น ไม่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นในวงกว้างได้ ซึ่งท้ายสุดการบริโภคแบบไม่มีขยะก็น่าจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลกว่า

ในแต่ละปี เราต้องใช้น้ำมันราวๆ 17 ล้านบาเรลเพื่อผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เทียบเท่ากับจำนวนการใช้น้ำมันของรถจำนวน 1 ล้านคันเป็นเวลา 1 ปี

 

และยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ขึ้นไปชั้นบรรยากาศโลกปีละ 2.5 ล้านตัน

 

ที่มาข้อมูล   “Why Not Bottle Water?” Retrieved April 22, 2009 from

What’s Tappenning™ Web site: http://www.tappenning.com

WATER FACTS

     เส้นทางชีวิตของน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก

 

            แหล่งน้ำ            บำบัด             บรรจุขวด           ขนส่ง             ร้านค้า            ขนส่ง             บริโภค             ขนส่ง             กำจัดขยะ

 

ENERGY CRISIS AND

WORLD POLLUTION

 

เราสามารถแก้ 3 ปัญหาทั้ง 3 ด้านได้ในเวลาเดียวกัน

 

 

 

สถาณการณ์ปัจจุบัน

 

ในหลายประเทศที่ยากจน ประชากรไม่มีสถานะพอที่จะซื้อน้ำดื่มสะอาดมาบริโภคได้

แต่ในประเทศร่ำรวย แม้แต่ในประเทศที่น้ำประปาสามารถดื่มได้ ผู้บริโภคจำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุขวดแพงกว่า 100 -1000 เท่าของราคาน้ำประปา 

ราคาน้ำดื่มบรรจุขวดจะมีการขึ้นราคาเรื่อยๆเนื่องจากแหล่งน้ำบริสุทธิ์บนโลกจะมีน้อยลง รวมถึงราคาน้ำมันที่ใช้ในการกลั่นเพื่อผลิตขวดพลาสติก การขนส่ง และการบรรจุขวดจะถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ

 

 

ในหลายๆพื้นที่ในโลก น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นทางเลือกเดียวสำหรับผู้บริโภค

แต่ในทางกลับกัน  การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดก็สร้างปัญหามลภาวะอย่างมากมาย ทั้งกระบวนการผลิต การขนส่ง และส่วนขยะที่เหลือใหญ่ก็ถูกโยนทิ้งไปในธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสำรวจในปีที่ผ่านมา  กระบวนการเพื่อการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดและการขนส่งถึงผู้บริโภค ก่อให้เกิด  CO2 ไปทั่วโลกถึง 39.7 พันล้านกิโลกรัม

 

น้ำบริสุทธิ์ที่ได้จาก Air Moisture Extraction System®   ไม่มีการผลิตมลภาวะใดๆ

 

 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก

 

Air Moisture Extraction System®   มีจุดกำเหนิดจากแนวคิดที่ต้องการลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายต่างๆที่สิ้นเปลือง ที่จะหมดไปกับการขนส่งน้ำบรรจุขวดในระยะไกลๆและการผลิตขวดพลาสติกต่างๆ

 

สถาบัน Pacific Institute มีการวิจัยว่า การผลิตน้ำบรรจุขวด 1 ลิตร ต้องมีการใช้น้ำประปา 3ลิตร และน้ำมัน ¼ ลิตร

 

 

ผลกระทบต่อโลกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์อันเนื่องมาจากการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

 

การใช้พลังงานเริ่มต้นจากขั้นตอนการกรองน้ำจากโรงงาน  การกรอกน้ำใส่ขวด  ขนส่งโดยรถบรรทุก เรือ หรือทางเครื่องบินเพื่อไปถึงผู้บริโภค การแช่เย็นในร้านค้า หรือที่พักอาศัย และการนำขวดมารีไซเคิล หรือบางที่ก็ใช้วิธีโยนทิ้งไปในธรรมชาติ

 

  • ในปี 2006 มีการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดมากถึง  178,000 ล้านลิตร

  • การผลิตในแต่ละขวดก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  0.16 กิโลกรัม

  • ในปี 2006 การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกได้สร้างมลภาวะถึง 28.5 พันล้าน kg CO2. (178,000 ล้านลิตร x 0.16 กิโลกรัม)

 

  การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกมีการเดินทางโดยรถขนส่งที่โดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 กิโลเมตร

 

  • มลภาวะที่เกิดจากการขนส่งทางรถเท่ากับ 63 กรัมต่อ / ตัน / กิโลเมตร

  • มลภาวะที่เกิดจากการขนส่งน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกทางรถเท่ากับ 0.063 กก / ลิตร

  • ในปี 2006 การขนส่งน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกได้สร้างมลภาวะถึง 11.2 พันล้าน kg CO2. (178,000 ล้านลิตร x 0.63 กิโลกรัม)